હૈદરાબાદ માં લગ્નનું કેટરિંગ

Vasavi caterers

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 150 – 600

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 250 – 600

કૉફી બ્રેક, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 100 – 200

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 250 – 600

વધુ 20 બતાવો