હૈદરાબાદ માં લગ્નના સ્થળો

0

Mayuri Nagar, Miyapur, High Tension Wire Line Road, Hyderabad

250 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા250 લોકો

200 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા200 લોકો

200 લોકો માટે ઇન્ડોર જગ્યા

બેઠક ક્ષમતા200 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, હિટીંગ

Ruby Block, Kompally, Hyderabad

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n150, 400, 3000, 5000 લોકો

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Siddulagutta Road, Shamshabad, Hyderabad

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 3 આઉટડોર જગ્યાઓ\n500, 1000, 1500, 2000, 2000, 3000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

4th Floor, Manjeera Mall, JNTU Road, Kukatpally, Hyderabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા500 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: North Indian, South Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Thumkunta, Secunderabad, Hyderabad

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n300, 1000, 2000, 2000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Old Begumpet Airport Exit Road, Begumpet, Hyderabad

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Miyapur Cross Road, Mathrusree Nagar, Hafeezpet, Hyderabad

1 આઉટડોર જગ્યા400 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: North Indian, Chinese, Biryani

ખાસ લક્ષણો: પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

6/3/0551, Banjara Hills Main Rd, Irram Manzil Colony, Somajiguda, Hyderabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n150, 300 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

1-33, Opposite Bhashyam School, Sanjay Nagar, Sanjeev Nagar, Malkajgiri, Secunderabad, Hyderabad

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n500, 1200, 1200 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

9-3-58/A/1/22 Outside Motidarwaza, Moti Darwaza Rd, Bagdhad Colony, Langar Houz, Hyderabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n2000, 2000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Plot No. 10 & 11, Vittal Rao Nagar, Opposite Image Hospital, Madhapur, Hyderabad

બેઠક ક્ષમતા200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Gurram Guda to Almas Guda Road, Almas Guda Rd, Hanuman Nagar, Badangpet, Hyderabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n1000, 1500 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

East Gandhi Nagar, Aravind Nagar, Nagaram, Secunderabad, Hyderabad

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n1500, 1800, 2000 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

5-4-187/6/6,Necklace Rd, Karbala Maidan, Secunderabad, Hyderabad

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ200, 275, 300 લોકો

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

No 2-36, Kothaguda Cross Roads, Kondapur, Land Mark Residency, Kothaguda, Hyderabad – Near Balaji Grand Bazaar

Capacity100 – 400 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Jaya Nagar, RTC Colony, Trimulgherry, Secunderabad, Hyderabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n600, 600, 600 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Nagole X Road 4-26/1 Near Swathi Tiffins, Nagole, Hyderabad

Capacity600 – 1,200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 625/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: બાથરૂમ

Plot No. 3-6-552, 558/1, MPM Millennium, OPP Minerva , Himayathnagar, Hyderabad

1 ઇન્ડોર જગ્યા250 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

No. 2-62/2, SR Chambers, Beside BSNL Building, Chandanagar, Hyderabad

1 આઉટડોર જગ્યા270 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Lower Tank Bund Rd, Valmiki Nagar, Domalguda, Himayatnagar, Hyderabad

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ180, 350, 1800 લોકો

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese Food

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો