ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಡುಗೆ ಒದಗಿಸುವವರು

Vasavi caterers

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 150 – 600

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 250 – 600

ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 100 – 200

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ