ഹൈദരാബാദ്ലെ വിവാഹ പാചകം

Vasavi caterers

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

150 – 600₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

250 – 600₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള കോഫി ബ്രേക്ക്

100 – 200₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക