Hotel Surabhi Elite

बॅन्क्वेट हॉल

+91 86868 8 8222

Plot No. 11-13-196-5-A & B, Shrestha Platinum Rd Number 5, Kothapet, Hyderabad
+91 86868 88222
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Nera Regency

₹ 450/व्यक्ती पासून किंमत

200 लोकांसाठी 1 अंतर्गत जागा

ठिकाणाचा प्रकार बॅन्क्वेट हॉल, हॉटेल मधील बॅन्क्वेट हॉल