ஹைதராபாத் இல் உள்ள வெட்டிங் பிளேனர்கள்

ரெடிமேட் திருமணம்

₹ 5,00,000 – 20,00,000

திருமணத் திட்டமிடல்

₹ 1,00,000 – 5,00,000

வெளிப்புறப் பதிவு

₹ 5,00,000 – 20,00,000

திருமணத் திட்டமிடல்

₹ 50,000 – 15,00,000

திருமண மேலாளர்

₹ 35,000 – 8,50,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி