హైద్రాబాద్ లో వివాహ కేటరింగ్

Vasavi caterers

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 150 – 600

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 250 – 600

కాఫీ బ్రేక్, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 100 – 200

20 మరిన్ని చూపించు