హైద్రాబాద్ లో వివాహ పెళ్లికూతురు మేకప్ ఆర్టిస్ట్‌లు

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 3,000 – 5,000

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 8,000 – 10,000

పెళ్లికుమార్తె మ్యానిక్యూర్

₹ 800 – 1,000

Aeli Glamcorner

పెళ్లికుమార్తె హెయిర్‌స్టైలింగ్

₹ 800 నుంచి

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 2,500 నుంచి

పెళ్లికుమార్తె మ్యానిక్యూర్

₹ 500 నుంచి

పెళ్లికుమార్తె మేకప్

₹ 6,000 నుంచి

వధువు హెయిర్‌‌స్టైల్ + మేకప్

₹ 10,000 – 25,000

అతిధుల మేకప్

₹ 4,000 నుంచి

20 మరిన్ని చూపించు